Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Marketingový súhlas

Marketingový súhlas

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (ďalej len ako „ZOOÚ“)

    

DOTKNUTÁ OSOBA

týmto v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 GDPR a ust. § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ, udeľujem svoj vážny a slobodne daný, konkrétny a jednoznačný písomný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, so sídlom Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina, IČO: 14 226 545, spoločnosť zapísaná na okresnom úrade v Žiline, Číslo živn.registra: 511-10919, okresný úrad Žilina (ďalej len Prevádzkovateľ“), v rozsahu:

Meno: Uvedené v registračnom formulári

Priezvisko: Uvedené v registračnom formulári

E-mailová adresa: Uvedené v registračnom formulári

Mobilné telefónne číslo: Uvedené v registračnom formulári

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov, a súčasne vyhlasujem, že svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu poskytujem Prevádzkovateľovi dobrovoľne, a to na marketingové účely spočívajúce v informovaní o produktoch, službách, novinkách a inováciách Prevádzkovateľa, v zasielaní obchodných informácií, marketingových správ, reklamných informácií, akcií, alebo zisťovaní spokojnosti s poskytnutými službami Prevádzkovateľa, ktoré môžu byť zasielané osobne, listinnou formou (prostredníctvom poštových zásielok, letákov), alebo elektronickou formou (predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky). Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že udelenie súhlasu so spracovaním osobným údajov spôsobom a na účel špecifikovaný v tomto súhlase je dobrovoľné, a tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to celkom, alebo sčasti zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nebude Prevádzkovateľom postihnuté. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase dotknutej osoby pred jeho odvolaním. Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby špecifikované v tomto súhlase.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby ma Prevádzkovateľ kontaktoval osobne, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu bydliska, e-mailovú adresu, alebo telefonicky za účelom špecifikovaným v tomto súhlase, a súčasne žiadam o poskytovanie a zasielanie takýchto ponúk, informácií, akcií a materiálov Prevádzkovateľom.

Súhlasím, aby mnou poskytnuté osobné údaje boli spracované v informačných systémoch Prevádzkovateľa vedených v písomnej, ako aj elektronickej forme, a to po dobu 5 rokov od udelenia tohto súhlasu.

Súčasne prehlasujem, že mi boli zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté všetky informácie týkajúce sa spracúvania mojich osobných údajov ako dotknutej osoby, na základe ktorých bol tento súhlas udelený v zmysle dokumentu Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov zo dňa registrácie, ktorý mi bol predložený pri udelení tohto súhlasu.